شرکت خدمات میریت صبا تأمین (سهامی خاص) وکالتاً در نظر دارد سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص) را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

آگهی عرضه سهام اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی