شركت هاي مشمول واگذاري

شركت مديريت توليد و خدمات (پارس دارو)