شركت هاي مشمول واگذاري

شركت سرمايه گذاري ايران و افغانستان