شركت هاي مشمول واگذاري

شركت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران