شركت هاي مشمول واگذاري

شركت چوب و كاغذ ايران (چوكا)