صدر تامین

آدرس دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیبان احمد قصیر - خیابان احمدیان - پلاک 16

تلفن دفتر مرکزی: 8-88727664

پست الکترونیک: info@stic.ir                         سایت: www.stic.ir