1. آقای رستم رنجبر ناوی                                   رئیس هیأت مدیره 

2. آقای محمود آشورزاده                      مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره 

3. آقای محمد جلیل زاده                                   عضو هیأت مدیره