رديف اسامي سهام داران درصد سهام
1 شركت سرمايه گذاري صبا تأمین (سهامي عام) 96%
2 شركت کارگزاری باهنر(سهامي خاص) 1%
3 شركت سرمايه گذاري هامون شمال (سهامي عام) 1%
4 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام) 1%
5 شركت خدمات بیمه تأمین آینده (سهامي خاص) 1%
جمع 100%