مديران فني

جناب آقای سید شهرام طباطبائیان                               مدیر واگذاری و بازاریابی 

جناب آقای امیر حاجی زاده                                                 مدیر ارزش گذارای 

جناب آقای یاسر اسلام دوست               مدیر امور حقوقی و قرارداد های واگذاری