مدیرعامل


مدیرعامل شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین

 آقای محمود آشورزاده